Predškolski odgoj, razvijen sustav formalnog i neformalnog obrazovanja, nadstandardi u zdravstvenoj zaštiti, mreža institucionalne socijalne skrbi, kulturni dosezi te izgrađena sportska i rekreativna infrastruktura važni su čimbenici razvoja pozitivnog društvenog okruženja i područja visoke kvalitete života.

Za djecu i mlade na području cijele županije kontinuirano se provode aktivnosti koje doprinose  stvaranju jednakih mogućnosti obrazovanja. Nove generacije i brzo povezivanje mijenjaju obrazovne potrebe i načine predavanja. Napredak u kognitivnim znanostima, dostupnost informacija, novi pedagoški pristupi i naglasak na cjeloživotnom učenju diversificiraju interese i načine učenja, kao i pristup obrazovanju. U tom smislu potrebno je poticati projekte i programe koji će doprinijeti kvaliteti obrazovanja.

Zdravstvena zaštita na području županije organizirana je temeljem Mreže javne zdravstvene službe, koja je za područje županije u visokoj mjeri popunjena. Uz kvalitetno vođenje standardom reguliranih aktivnosti osiguranja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, Županija kontinuirano (su)financira programe i projekte kojima se osigurava nadstandard usluge u zdravstvu i to ulaganjem u infrastrukturu, opremu i dodatno stručno osoblje  i programe za ciljane kategorije korisnika (trudnice, djecu, branitelje, sportaše, turiste,…) i ostale potrebe (prevenciju, edukaciju i sl.). Dijelom su potrebe nadstandarda osigurane i kroz provedbu projekata sufinanciranih europskim sredstvima.

U okviru institucionalne socijalne skrbi, na području županije djeluje velik broj (25) domova za starije osobe, u javnom ili privatnom vlasništvu. Županija kontinuirano razvija mrežu izvan institucijskih oblika smještaja (udomiteljstvo, obiteljski domovi, stambene zajednice, organizirano stanovanje), te povećava kapacitete institucija za brigu o starijim osobama uz podizanje kvalitete smještaja. Visok socijalni standard uključuje potrebe smanjenja socijalne isključenosti ranjivih skupina stanovništva, kao što su mladi, žene, osobe s invaliditetom, a što se poglavito treba postići učinkovitijim poticanjem na razvoj poduzetništva ranjivih skupina, odnosno otvaranjem novih radnih mjesta te mjerama i poticajima za povećanje plaća svim radnicima.

Kultura je važan čimbenik društvenog okruženja županije, budući da predstavlja skup materijalnih i duhovnih vrijednosti uvjetovanih tradicionalnim okvirima i suvremenim promjenama. Ona je dio svakog naroda i područja. Za županiju u cijelosti ima izniman značaj i potencijal. Kultura uvažava tradicionalne vrijednosti i suvremena zbivanja u županiji te ukazuje na društveno prihvatljivo ponašanje pojedinca i društva u cjelini. Županija i lokalne samouprave provode niz projekata te će i dalje ulagati značajna sredstva nastojeći ostvariti ravnomjerni regionalni razvoj u segmentu kulture.

Kao vrlo raširena društvena aktivnost, sport i rekreacija sastavni su dio kulture pojedinca i suvremenog društva. Na području županije, a posebno na području grada Rijeke i okolice u posljednjih petnaestak godina uložena su značajna financijska sredstva u izgradnju, rekonstrukciju ili dogradnju sportsko-rekreativnih objekata te razvoj sporta i rekreacije. No, izazovna budućnost traži ulaganja u održavanje postojeće infrastrukture te veću otvorenost ka rekreativnim programima i rješenjima.