Inozemni ulagač osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, u njima stječe prava i preuzima obveze pod istim uvjetima i ima isti položaj kao i domaća osoba. Inozemno društvo kapitala, koje ima sjedište u državi koja nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, može biti članom koji za obveze društva osobno odgovara u društvu osoba s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj samo onda ako je uz njega u društvu barem još jedan član društva kapitala koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru ili fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru koja osobno odgovara za te obveze.

Inozemna trgovačka društva i trgovci pojedinci zakonom su izjednačeni u poslovanju na području Republike Hrvatske s domaćim osobama. Međutim, inozemna trgovačka društva i inozemni trgovci pojedinci ne mogu trajno obavljati djelatnosti na području Republike Hrvatske dok ne osnuju podružnicu. Obavljanjem djelatnosti ne smatra se primjerice povremeno ili jednokratno obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinog posla.

Osnivanje društva

Strani investitori mogu stjecati vlasništvo i dionice dioničkih društava. Najniži iznos temeljnog kapitala za uspostavljanje dioničkog društva je 200.000 kuna, a nominalna vrijednost po dionici ne može biti manja od 10 kuna. Minimalni temeljni kapital za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću je 20.000 kuna, a nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 200 kuna. Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje jednu četvrtinu uloga koji uplaćuje u novcu, s time da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od upisa u sudski registar.

Društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavnjeni način kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Najniži iznos temeljnog kapitala takvog društva iznosi 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 1 kune.

START – elektroničko pokretanje poslovanja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokrenulo je sustav START koji omogućuje elektroničko pokretanje poslovanja – osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) s jednim ili više domaćih osnivača te obrta.

Poduzetnici mogu koristiti i sustav HITRO.hr, servis Vlade Republike Hrvatske, s ciljem ubrzanja komunikacije poduzetnika i državne administracije, putem kojega je moguće osnivanje društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

Izvor: https://investcroatia.gov.hr/osnivanje-trgovackog-drustva/