Category: Prometna infrastruktura

Zračna luka Rab

Nositelj:

Grad Rab

Procjenjena vrijednost projekta:

14.000.000 €

Lokacija:

otok Rab, područje Mišnjak

Vlasništvo: 

Grad Rab, Republika Hrvatska i privatno

Opis projekta:

Cilj projekta je povezivanje otoka Raba, kao snažne turističke destinacije, izgradnjom aerodroma te daljnji razvoj turizma otoka i šire regije. Aerodrom Rab temelji se na Strategiji razvoja zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i prihvaćen je od Vlade Republike Hrvatske. Prema potrebama i topografskim karakteristikama mikrolokacije projektirana je uzletno-sletna staza duljine 1.700 m, širine 45,0 m, širine ramena 7,0 m. Prema idejnom projektu osim zgrade terminala, koja bi zadovoljavala sve potrebe međunarodnih letova po standardima ICAO-a i IATA-e, uredilo bi se autobusno stajalište, parkirališna mjesta za 500 vozila, apron površina te hangari.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt

Kontakt:

Grad Rab
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com
Web: www.rab.hr

 

Zračna luka Grobnik

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

14.800.000 €

Lokacija:

Općina Čavle

Vlasništvo: 

Republika Hrvatska

Opis projekta:

Budući da je cijelo područje Županije snažna turistička destinacija, rekonstrukcija, proširenje staze i gradnja upravne zgrade omogućit će korištenje aerodroma za poslovne i turističke potrebe. Zračna luka Grobnik smještena je u neposrednoj blizini Automotodroma Grobnik te Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak, Golf terena Dubina i Streljačkog centra Kovačine.

Projektom se planira:

 • rekonstrukcija i osposobljenost uzletno-sletne staze za čarter letove kapaciteta od 30 do 50 putnika
 • izgradnja upravne zgrade s pratećim sadržajima i potrebnim servisima koji osiguravaju siguran prihvat čarter letova
 • izgradnja uzletno-sletne staze sa svjetlosnom signalizacijom i opremom za slijetanje te rulnim stazama
 • uređenje parkirališta s otprilike 500 parkirnih mjesta uz upravnu zgradu zračne luke

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt:

Republika Hrvatska
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3782 193
E-mail: pitanja@mpgi.hr
Web: www.mpgi.gov.hr

 

Zračna luka Mali Lošinj

Nositelj:

Zračna luka Mali Lošinj

Procjenjena vrijednost projekta:

29.600.000 €

Lokacija:

otok Lošinj, mjesto Ćunski, udaljenost 5,9 km od Grada Malog Lošinja

Vlasništvo: 

državno i privatno vlasništvo

Opis projekta:

Projekt ima za cilj povećati kapacitete i broj putnika Zračnog pristaništa Malog Lošinja.

Projekt podrazumjeva:

 • produljenje piste
 • proširenje stajanke
 • izgradnju pristanišne zgrade
 • izgradnju pristupnih prometnica

Model realizacije: 

Za financiranje projekta Zračnog pristaništa Mali Lošinj moguće je koristiti sredstva EU fondova te modele utvrđene Zakonom o zračnim lukama (“Narodne novine” broj 19/98, 14/11, 78/15), Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 78/12, 152/14) i Zakonom o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17). Koncesija, koncesija s obilježjima javno-privatnog partnerstva, drugi modeli javno-privatnog partnerstva.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

 • izrađena je Studija utjecaja na okoliš

Projektna dokumentacija:

 • glavni projekt

Dozvole za gradnju:

 • lokacijska dozvola

Kontakt:

Jadranka d. d.
Dražica 1, 51550 Mali Lošinj
Telefon: +385 51 661 120
E-mail: tatjana.braskic@jadranka.hr

Zračna luka Rijeka

Nositelj:

Zračna luka Rijeka d.o.o., Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

20.000.000 €

Lokacija:

Općina Omišalj, otok Krk

Vlasništvo: 

Zračna luka Rijeka d. o. o. u vlasništvu je Republike Hrvatske (55 %), Primorsko-goranske županije (20 %), Grada Rijeke (10 %), Grada Krka (4 %), Grada Crikvenice (4 %), Grada Opatije (4 %) te Općine Omišalj (3 %)

Opis projekta:

Svrha projekta jest daljnji razvoj zračne luke proširenjem kapaciteta u cilju ostvarenja novih sigurnosnih i prometnih propisa u zračnom prometu te osiguranja cjelogodišnjeg korištenja i povećanja prometa putnika i tereta.

Izgradnja podrazumijeva:

 • rekonstrukciju i proširenje putničke zgrade
 • rekonstrukciju i proširenje platforme za parkiranje zrakoplova i rekonstrukciju uzletno-sletne staze
 • izgradnju sadržaja za skladištenje i manipulaciju robe koja se prevozi zračnim putem u poslovnoj zoni
 • dogradnju i rekonstrukciju postojećih staza za voženje

Model realizacije: 

Za financiranje projekta Zračne luke Rijeka d. o. o. moguće je koristiti sredstva EU fondova usporedo (miješano/ usporedo) s modelom javno-privatnog partnerstva. Koncesija na usluge s obilježjima javno-privatnog partnerstva.
Pravno-tehničke pripreme za cjelovitu realizaciju projekta obnove, modernizacije i razvoja Zračne luke Rijeka d. o. o. koje se kroz razradu idejnih rješenja utvrde potrebnim, moraju se provesti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske o gradnji, zaštiti okoliša, vlasništvu te sukladno posebnim propisima o zračnim lukama i zračnom prometu.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje dogradnje putničke zgrade

Kontakt:

Zračna luka Rijeka d. o. o.
Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: +385 51 842 134
E-mail: headoffice@rijeka-airport.hr
Web: www.rijeka-airport.hr

Javna garaža Brajda

Nositelj:

Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

27.000.000 €

Lokacija:

Grad Rijeka

Vlasništvo: 

Grad Rijeka

Opis projekta:

Manjak parkirnih mjesta unutar gradskog središta i namjera revitalizacije gradskog središta rezultirali su planiranjem izgradnje podzemne garaže s dodatnim sadržajima, posebno komercijalnim sadržajima namijenjenim obodnom stambenom području, kao i uređenjem javnih površina namijenjenih potrebama građana i susjednih obrazovnih ustanova.

U sklopu projekta planira se izgradnja: 

 • javne garaže sa 720 mjesta na 4 nivoa s time da je prvi nivo namijenjen komercijalnim i uslužnim sadržajima
 • uređenje javnog urbanog prostora iznad garaže i rekonstrukcija dijela ulice Ivana Filipovića (pješačka zona, zaštićene zelene površine, javne zelene površine i igralište, djelomična rekonstrukcija ulice Ivana Filipovića)

Model realizacije: 

Nudi se preliminarni ugovor za prodaju zemljišta i izgradnju podzemne garaže. Investitor preuzima radove na djelomičnoj rekonstrukciji ulice Ivana Filipovića koji se odnose na pristup zgrade parkirališta. Grad Rijeka se obvezuje pripremiti dokumentaciju koja se odnosi na vlasništvo i zakonodavnu regulativu kao i izgradnju raskršća između Ulice Ivana Filipovića i Ulice Senjskih uskoka.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Grad Rijeka
Odjel za prostorno uređenje i građenje
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450; +385 51 209 441
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
E-mail: gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Rijeka

Nositelj:

HŽ Infrastruktura d.o.o. 

Procjenjena vrijednost projekta:

4.732.000.000 €

Lokacija:

pruga na području Primorsko-goranske županije prolazi područjem više jedinica lokalne samouprave

Vlasništvo: 

državno i privatno

Opis projekta:

Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Zagreb – Rijeka i njeno povezivanje na mrežu europskih pruga u funkciji je osiguranja kvalitetne i konkurentne usluge u otpremi tereta iz luke Rijeka. Povezivanje na mrežu brzih pruga EU otvara izuzetne potencijale i u putničkom prometu.
Izgradnja pruge podijeljena je u četiri faze:
I. Botovo – Zagreb 90 km drugog kolosijeka
II. Čvor Zagreb 65 km nove obilazne pruge
III. Zagreb – Rijeka 177,5 km nove pruge
IV. Čvor Rijeka 50 km kolosijeka

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Studijska dokumentacija:

 • Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, 1999.
 • Prethodna studija opravdanosti investicijskog projekta
 • Studija utjecaja zahvata na okoliš dionice Zagreb-Drežnica
 • studija aerodinamike u tunelima
 • Prostorno i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godina

Projektna dokumentacija:

 • idejna građevinska rješenja

Kontakt:

HŽ infrastruktura d. o. o.
Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
Telefon: +385 1 378 3440
E-mail: fondovi.eu@hzinfra.hr
Web: www.hzinfra.hr

Autocesta A7 Križišće-Žuta Lokva

Nositelj:

Hrvatske autoceste d. o. o.

Procjenjena vrijednost projekta:

660.000.000 €

Lokacija:

Križišće – Žuta Lokva

Opis projekta:

Izgradnjom ove dionice autoceste omogućit će se aktivniji razvoj turističkih kapaciteta na crikveničko-vinodolskom području kao i kvalitetnija i bolja prometna povezanost sa Senjom, Rabom i Dalmacijom.

Projekt podrazumijeva gradnju dionica:

Dionica Dužina mil.€
Križišće – Novi Vinodolski 25,20 km 266
Novi Vinodolski – Senj 15,29 km 288
Senj – Žuta Lokva 15,03 km 206

Tehnički elementi trase predviđeni su za projektnu brzinu vp=120 km/h u sustavu naplate cestarine. Planiran je četverotračni vozni profil s dva vozna i jednim zaustavnim trakom za svaki smjer odvojen razdjelnim pojasom.

Model realizacije:

koncesija ili sredstva Hrvatskih autocesta d.o.o.

Pripremljena dokumentacija:

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

 • Prostorna i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godina

Kontakt:

Hrvatske autoceste d. o. o.
Širolina 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4694 444
E-mail: info@hac.hr
Web: www.hac.hr

Novi kontejnerski terminal na otoku Krku

Nositelj:

Lučka uprava Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

865.000.000 €

Lokacija:

otok Krk, Općina Omišalj

Opis projekta:

Lučka uprava Rijeka planira uložiti približno devet milijuna EUR u pripremu studijske i projektne dokumentacije s idejnim rješenjem za izgradnju novog kontejnerskog terminala na otoku Krku. Projekt izgradnje uključivat će izgradnju novog terminala, izgradnju mosta sa željezničkom prugom i cestovnom vezom od otoka Krka do željezničke pruge Rijeka-Zagreb.
Lučka uprava Rijeka, HŽ infrastruktura d.o.o. i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prijavit će projekt na budući javni poziv u okviru CEF (Connecting Europe Facility) programa, u svrhu mogućnosti dobivanja sredstava za sufinanciranje izgradnje novog terminala.

Kontakt:

Lučka uprava Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 177
E-mail: rijeka.gateway@porthauthority.hr
Web: www.porthauthority.hr