Category: Poduzetničko-poslovna infrastruktura

Inovacijska Arena

Nositelj:

Sveučilište u Rijeci 

Procijenjena vrijednost projekta: 

3.226.666 € 

Lokacija:

Sveučilišni kampus, Trsat

Opis projekta:

Inovacijska arena je društveno- kulturni centar površine 4.400 m² čija je izgradnja planirana u I. fazi projekta izgradnje. Građevina će biti smještena u južnom dijelu prostora Kampusa. U sklopu građevine predviđeni su i drugi sadržaji koji su u funkciji osnovne namjene. Građevina je prvenstveno planirana za potrebe Kampusa, ali i za širu lokalnu zajednicu.

Kontakt:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Centar kompetencija u kulturi

Nositelj:

Grad Kastav

Procijenjena vrijednost projekta: 

5.400.000 € 

Lokacija:

Grad Kastav

Vlasništvo:

Grad Kastav

Opis projekta:

Projekt se temelji na strateškom opredjeljenju Kastva kao „kreativnog grada“, grada u kojem kreativne djelatnosti imaju značajan udjel u stvaranju nove vrijednosti i radnih mjesta. Kastav je grad koji proizvodi kulturne i kreativne proizvode te je stoga cilj izgraditi infrastrukturu za kulturne i kreativne industrije koje će poticati upravo takve djelatnosti uz korištenje kulturno-povijesne baštine za ekonomske aktivnosti. Kastav je grad koji razvija kulturni turizam, organizira značajne događaje te je fokus i na sektoru koji uključuje hotele i restorane.
Centar kompetencija za istraživanje čakavske kulture sastoji se od tri glavne sastavnice/cjeline:

 • infrastruktura za budući centar istraživanja čakavske kulture i kulturno-povijesne baštine te inkubator kulturnih i kreativnih djelatnosti – oko 50 % ukupnih površina
 • prostori za javne sadržaje namijenjene građanima grada Kastva – oko 30 % ukupnih površina
 • prostori za komercijalne sadržaje (trgovački prostor, ugostiteljstvo, manji hotel/hostel s 30-ak soba te javna garaža) – oko 20 % ukupnih površina

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Projektna dokumentacija:

 • idejni arhitektonski projekt

Kontakt:

Grad Kastav
Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
Telefon: +385 51 688 211
E-mail: biljana.maljkovic@kastav.hr
Web: www.kastav.hr

Zona društvene namjene D Ploškovo

Nositelj:

Grad Delnice

Procijenjena vrijednost projekta: 

15.000 € za izradu urbanističkog plana uređenja zone

Lokacija:

Grad Delnice

Vlasništvo:

Grad Delnice

Opis projekta:

Nekadašnje vojno skladište V1 nalazi se u neposrednoj blizini naselja Delnice i svih centralnih sadržaja, a istovremeno se nalazi u prirodnom okruženju i graniči s Park-šumom Japlenški vrh.
Za potrebe smještaja i brige o socijalnim kategorijama stanovništva moguća je izgradnja domova za starije osobe i drugih ustanova kojima se povećava ponuda i standard života toj kategoriji ljudi.
Također se može namjena odrediti i za izgradnju građevina za okupljanje i boravak za mlađe skupine ljudi i druge kategorije kojima se upotpunjuje ponuda u sferi obrazovanja ili zdravstvene djelatnosti: škola u prirodi, razmjena studenata, znanstvenoistraživački park, odmarališta i sl.
Dio zone predviđen je za izgradnju hotela koji se može po funkciji prilagoditi sadržaju društvene namjene koja je u dodirnoj zoni.
Predviđa se gradnja domova i drugih ustanova društvene i socijalne namjene (domovi, odmarališta, sportsko rekreacijski prateći sadržaji i pomoćne građevine u funkciji namjene osnovne građevine, lječilišta ili druge zdravstvene ustanove i sl.).
Drugi dio zone namijenjen je izgradnji hotela.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan uređenja Grada Delnica

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Mobitel: +385 98 983 41 39
E-mail: davorka@delnice.hr
Web: www.delnice.hr

Step2 – znanstveno-tehnologijski park

Nositelj:

Sveučilište u Rijeci 

Lokacija:

Grad Rijeka

Vlasništvo:

Grad Rijeka

Opis projekta:

Step2 jest projekt revitalizacije postojećih industrijskih, znanstvenih i društvenih resursa radi stvaranja uvjeta za privlačenje inozemnih tehnoloških poduzeća i otvaranja novih, na znanju temeljenih radnih mjesta.
Ciljevi projekta su:

 • stvoriti uvjete za nova radna mjesta
 • privući strane tvrtke koje koriste napredne tehnologije
 • potaknuti i ubrzati razvoj domaćih tvrtki naprednih tehnologija
 • promijeniti tehnološko težište gospodarstva Rijeke i riječkog prstena

Projektom Step2 žele se stvoriti uvjeti za otvaranje dodatnih 6.000 radnih mjesta u industriji koja svoje poslovanje temelji na znanju i novim tehnologijama.
Projekt podrazumijeva izgradnju/rekonstrukciju potencijalnog poslovnog objekta s fleksibilno organiziranim prostorom:

 • uredsko-laboratorijskih prostora objedinjenih u funkcionalnu cjelinu s edukacijskim i zajedničkim prostorima
 • kongresnih, edukacijskih i prezentacijskih prostora te zajedničke sale za sastanke te prostora za ugostiteljske usluge
 • objekata komunalne infrastrukture te potrebnog broja parkirališnih mjesta na otvorenom ili u okviru garaža

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja u vezi financiranja završetka radova i opremanja objekta

Kontakt:

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d. o. o. (StepRi)
Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 265 960
Mobitel: +385 99 226 9686
E-mail: bgolob@uniri.hr
Web: www.step.uniri.hr

Stambeno-poslovni kompleks Gomila

Nositelj:

Bononia 3M građenje d.o.o. 

Procijenjena vrijednost projekta: 

45.000.000 €

Lokacija:

Rijeka, Stari grad

Vlasništvo:

Bononia 3M građenje d. o. o.

Opis projekta:

Područje Gomile, dio starogradske povijesne jezgre Rijeke, tijekom 20. stoljeća gotovo u cijelosti je izgubilo svoj izvorni karakter i izgled. Međutim, recentno urbanističko planiranje toga prostora bilo je usmjereno na rekonstrukciju povijesnog ambijenta te je na toj osnovi osmišljen i projekt izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa s podzemnom garažom koji objedinjuje ideju održivog života i rada u suvremenim uvjetima s rekonstrukcijom povijesne matrice i ambijenata.
Realizacijom projekta ostvaruju se i koristi šire zajednice jer se stvaraju preduvjeti za povećanje udjela stambenih sadržaja u starom gradu i njegovo uređenje kao cjelovite pješačke zone.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • podzemne javne garaže kapaciteta 800 vozila na 5-6 etaža, površine 8000 m²
 • 15 stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina visine do P + 3, bruto razvijene površine 17.100 m², od čega na stambene površine otpada oko 6.200 m², a na poslovne sadržaje oko 10.800 m²
 • javnih površina – pješačkih ulica, stubišta i manjih trgova (obveza Grada Rijeke)

Model realizacije: 

S tvrtkom Bononia 3M građenje d.o.o Grad Rijeka sklopio je predugovor o pravu građenja. Po osnovi istog moguće je uključivanje u projekt partnera zainteresiranih za realizaciju cijelog projekta ili pojedinih njegovih dijelova.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • detaljni plan uređenja Stari grad

Dokumenti prostornog uređenja:

 • idejni projekt

Kontakt:

Igor Koren, ovlašteni zastupnik
Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d. o. o.
Supilova 6/III, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 330 530, +385 51 215 289, +385 51 339 558
E-mail: info@odkkp.hr
Web: www.odkkp.hr

Grad Rijeka
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: + 385 51 209 450
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Ex-tvornica Torpedo

Nositelj:

Jedinstvo Krapina d.o.o. 

Lokacija:

Grad Rijeka

Vlasništvo:

privatno vlasništvo, Jedinstvo d. o. o. Krapina

Opis projekta:

Područje bivše tvornice Torpedo drugo je po veličini područje grada koje se nalazi na moru. Cilj je stvoriti višenamjenski centar za sajamske priredbe, razna događanja na moru, uslužne djelatnosti, nadopunu sadržaja na ribarsku luku i slično. Površine je 8,2 ha s namjenom da sve uključene aktivnosti budu povezane s morem kao točka za prodaju i nabavu proizvoda za navigaciju, brodice, nautičke opreme, odjeće i drugo. Prostor je obogaćen industrijskom baštinom jer je na ovoj lokaciji nastala inovacija torpedo te postoji jedinstvena lansirna rampa za torpedo koja se može iskoristiti u turističke svrhe.
Projekt podrazumijeva gradnju sukladno Prostornom planu Grada Rijeke omogućuje razvoj višenamjenskih sadržaja te parkiralište.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan uređenja Grada Rijeke
 • generalni urbanistički plan Grada Rijeke

Kontakt:

Jedinstvo Krapina d. o. o.
Mihaljekov jarek 33, 49000 Krapina
Telefon: +385 49 374 100, +385 49 374 111
E-mail: jedinstvo@jedinstvo.com
Web: www.jedinstvo.com

Industrijska zona Bakar

Nositelj:

Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o. Bakar

Procijenjena vrijednost projekta: 

6.000.000 €

Lokacija:

Grad Bakar, 500 ha površine, 40 % slobodno za pripremu novih lokacija, u blizini luke, autoputa, zračne luke i željezničke pruge

Vlasništvo:

imovinsko-pravni odnosi riješeni su u većem dijelu, aktivno se radi na rješavanju preostalog dijela; većinski vlasnik zone jest Grad Bakar

Opis projekta:

Privlačenje investitora u gospodarske zone u cilju stvaranja novih proizvodnih kapaciteta i novog zapošljavanja. Industrijska zona Bakar (Kukuljanovo) najrazvijenija je poduzetnička zona u Republici Hrvatskoj. U njoj posluje oko 170 poslovnih subjekata s oko 4000 direktno zaposlenih. Zona je potpuno komunalno opremljena: 12 km izgrađenih prometnica, sanitarni i protupožarni vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, industrijski željeznički kolosijek, elektroenergetska i TT mreža, javna rasvjeta, plinovod. Također, u zoni postoji niz dodatnih sadržaja: carina, robni terminal, špedicija, benzinske postaje, betonare, skladišta, parkirališta, restorani, trgovački centri, policijska postaja, bankomati, fitness centar…
Projekt podrazumijeva gradnju prometnice s kompletnom infrastrukturom u dužini od 4.360 m te izgradnju odnosno pripremu platoa ukupne površine od cca. 400.000 m² .

Pripremljena dokumentacija: 

Kompletan projekt usklađen je s prostorno planskom dokumentacijom tj. urbanističkim planovima i izrađeni su idejni projekti. Na pojedinim od pet navedenih lokacija već postoje lokacijske dozvole, provedene su parcelacije i očekuju se građevinske dozvole. Po ishođenju građevinskih dozvola za svaku od nabrojanih mikro lokacija, kreće se u izgradnju i stvaranje preduvjeta za dolazak novih investitora.

Kontakt:

Grad Bakar
Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 742
E-mail: gradonacelnik@bakar.hr
Web: www.bakar.hr

Industrijska zona d. o. o.
Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
Telefon: + 385 51 253 060
E-mail: uprava@ind-zone.hr
Web: www.ind-zone.hr

Prometno-logistički centar i poduzetnička zona Miklavija

Nositelj:

Općina Matulji

Lokacija:

Općina Matulji

Vlasništvo:

Općina Matulji (95,75 %), privatno vlasništvo (2,87 %), HŽ – pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica (1,38 %)

Opis projekta:

Izvrstan geostrateški položaj Primorsko-goranske županije omogućuje razvoj prometno-logističkog centra i poduzetničke zone za razvoj logistike, uslužnih i proizvodnih djelatnosti koristeći blizinu slovenske granice, riječke luke, autoputa Rupa – Rijeka – Zagreb i željezničke pruge povezanih u riječkom prometnom čvoru s paneuropskim koridorima. Prometno-logistički centar i poduzetnička zona planira se razviti na površini od 158,5 ha s mogućnošću daljnjeg širenja.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha
 • intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolosjeka, cestovnim prometnicama s dizalicama površine od 17,73 ha
 • kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila
 • javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, industrijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha
 • zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha.

Ukupna površina platoa u radnoj zoni na kojima je moguća izgradnja objekata iznosi 115.017 ha. Na ovoj je površini moguće ostvariti maks. brutto izgrađenost 540.680 m².

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja u vezi financiranja završetka radova i opremanja objekta

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Matulji
Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji
Telefon: +385 51 274 114
E-mail: opcina.matulji@ri.htnet.hr
Web: www.matulji.hr