June 21, 2022

Miklavija, Matulji

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone158,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni0
Ukupni broj zaposlenih u njima0
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 46 km
Morska luka Luka Rijeka, 19 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod ne
Cijena vode za gospodarstvo 19,98 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,80 kn/m3
Električna energija ne
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža ne
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina158,5 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 18 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade 7,5 kn za 100 m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Zona je smještena u sjevernom dijelu Općine Matulji, na prirodnom prometnom pravcu od Rijeke prema Trstu i Ljubljani, u blizini državne granice s Republikom Slovenijom. Svojom veličinom predstavlja najveću radnu zonu u nizu planiranih zona na potezu Matulji – Rupa i jednu od većih zona u Primorsko-goranskoj županiji. Kroz zonu prolazi magistralna željeznička pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica i distribucijski 110 kV dalekovod Matulji – Ilirska Bistrica. Zona se proteže u smjeru jugoistok – sjeverozapad u dužini od cca 2800 metara, između državne ceste D8 na sjeveroistoku i novoizgrađene autoceste Rijeka-Rupa s njene jugozapadne strane. Prostor između tih dviju prometnica širine je od 500 do 900 m, a prosječna širina zone jest cca 600 m. Veličina zone i njene komparativne prednosti omogućuju organizaciju raznih djelatnosti – funkcionalno i tehnološki povezanih.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
Telefon: +385 51 401 471
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Prilagodba