June 21, 2022

K-1 Marinići, Viškovo

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone27,9 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,4-0,8
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,2-1,6
Broj aktivnih subjekata u zoni44
Ukupni broj zaposlenih u njima471
Popunjenost raspoložive površine zone>66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 25 km
Morska luka Luka Rijeka, 8 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela14
Ukupna površina9 ha
Način raspolaganja zemljištem-prodaja
-pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 5-45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje da
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Radna zona Marinići K-1 locirana je na južnom dijelu Općine Viškovo, a u sjevernom dijelu naselja Marinići, u neposrednoj blizini prometnice Rijeka – Viškovo. Površina radne zone je 27,84 ha. Zapadni dio zone većim je dijelom izgrađen dok je istočni dio zone dijelom izgrađen. Namjena zone je proizvodno-poslovna što znači da se mogu graditi sljedeće građevine proizvodne i poslovne namjene: obrtničke i zanatske proizvodne građevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog utjecaja na okoliš, servisne radionice, skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene, trgovačko-ugostiteljske građevine kao prateći sadržaji zone, poslovne, upravne i uredske građevine, građevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi, trgovački centar, skladišta, servisi, komunalno-servisni i uslužni sadržaji, sadržaji kompatibilne namjene na istoj građevinskoj čestici ili kao zasebne djelatnosti, ugostiteljske građevine kao prateća namjena uz poslovne sadržaje bez smještajnih kapaciteta.

Kontakt:

Općina Viškovo
Telefon: +385 51 503 770
E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

Prilagodba