June 20, 2022

K1 Klana, Klana

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone4,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti2
Broj aktivnih subjekata u zoni3
Ukupni broj zaposlenih u njima10
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 10 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1,8 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 43 km
Morska luka Luka Rijeka, 15 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja u izgradnji
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela6
Ukupna površina4 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 150-200 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 20-23 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje da
Iznos komunalne naknade 0,23 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Područje obuhvata zone smješteno je na sjevernom dijelu naselja Krk, uz županijsku cestu Ž 5106 Vrh (L 58090) – Krk (Ž 5131). Područje je definirano kao zona poslovne namjene (K1) površine 36,6 ha. Unutar površine gospodarske namjene / poslovne – pretežito uslužne namjene (K1) se osim gradnje građevine za pretežno uslužnu djelatnost, dozvoljava i interpolacija djelatnosti ili gradnja građevina za trgovačku, uredsku, ugostiteljsku, servisnu i proizvodnu djelatnost te gradnja i uređenje parkirališnih i zelenih površina.

Kontakt osoba:

Željka Šarčević Grgić
Telefon: +385 51 808 205
E-mail: nacelnik@klana.hr

Prilagodba