May 27, 2022

Soboli I2, Čavle

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone16,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti poslovna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,50
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,0
Broj aktivnih subjekata u zoni5
Ukupni broj zaposlenih u njima45
Popunjenost raspoložive površine zone<66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 10 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 50 km
Morska luka Luka Rijeka, 9 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina10 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja: cijena nije utvrđena
Vlasništvo privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 40 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Područje obuhvata zone omeđeno je sa sjeverne strane koridorom autoceste i cestom Rijeka – Zagreb. Područje zone predstavlja plato dijela Grobničkog polja koji je lociran u neposrednom zaleđu Riječkog zaljeva. Pristup zoni ostvaruje se sa državne ceste D 40 Konj – Čavle – Sveti Kuzam – Bakar, a preko čvora Konj, koji je u neposrednoj blizini, ostvaruje se i pristup na državnu cestu D 3 Rijeka – Zagreb. Zona nema regulirane priključke na cestu D 40, premda postoje dva pristupa zoni, na zapadnom i istočnom rubu zone. Područje je gotovo u cijelosti neizgrađeno. Premda zona još nije privedena svrsi, unutar područ- ja postoji nekoliko zatečenih građevina u kojima se odvija radna djelatnost (ugostiteljski objekt uz cestu, izrada betonske galanterije i sl.) s djelomično uređenim površinama.

Kontakt osoba:

Ivana Cvitan Polić
Telefon: +385 51 208 300
E-mail: opcina@cavle.hr 

Prilagodba